Weg met de probleemdossiers

Printervriendelijke versiePDF versie

Wat zijn probleemdossiers?
Langdurig verzuimende werknemers bepalen 55 à 65% van het verzuim. Deze werknemers verliezen vaak door langdurige afwezigheid contact met de werkgever en met de werkvloer. De motivatie voor terugkeer neemt af. Werkgevers kennen vaak niet de exacte status en de van toepassing zijnde rechten en plichten. Organisaties ervaren dossiers van deze werknemers als ‘probleemdossiers’. Het proces stagneert en er wordt geen passende vervolgactie ondernomen. Frustratie en een hoge financiële kostenpost zijn het gevolg.

Welke rol speelt Preverdos?
Preverdos onderzoekt en lokaliseert de stagnatie en inventariseert wat de reden is. Belangrijk is het dossieronderzoek:

  • opvragen van de schriftelijke/digitale dossier
  • analyseren van het dossier
  • inventariseren van de knelpunten
  • opstellen van een actieplan
  • inzetten of voorstellen van vervolgacties
  • bewaken van de voortgang om uiteindelijk te komen tot een goede afwikkeling

De casemanager zal stimuleren het contact met de werknemer open en frequent te onderhouden.
Daarnaast zijn er uiteraard dossiers welke legitiem langdurig zijn in verband met de benodigde hersteltijd om terug te keren in het arbeidsproces. Ook hierbij is het van belang dat het dossier zorgvuldig inzichtelijk wordt gemaakt en opgebouwd en dat contact onderhouden wordt. Dossierstudie in combinatie met een passende vervolgactie kan fors bijdragen in het terugdringen van het verzuim en voorkomt sancties zoals de loondoorbetalingsverplichting vanuit het UWV.

Wat mag u verwachten?
Een deskundige analyse van het dossier. Met deze dossierkennis wordt een gerichte aanpak gemaakt met als doel een zo snel en adequaat mogelijke afwikkeling van het dossier. Ofwel: een zo snel mogelijke terugkeer van uw werknemer naar de werkplek, dan wel het afscheid nemen van de betreffende medewerker.